2,6% е равнище на безработица в Община Стара Загора през септември

През месец септември 2021г. в област Стара Загора на работа са постъпили 682 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 573 лица, по мерки за заетост 15 лица, по програми за заетост са постъпили на работа 19 лица и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – 75 лица. 159 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 257 са от групата на специалистите и 266 са безработни лица без квалификация. По степен на образование с висше образование са 171 лица, със средно 333 и с основно и по-ниско 178 лица.

През м.септември в бюрата по труда от област Стара Загора са заявени общо 806 свободни работни места, 602 от които са на първичен пазар на труда. По програми са заявени 72 свободни работни места, от тях 54 по ОП РЧР и 15 по мерки. Равнището на безработица през м.септември 2021г. е 3,9% при 4,7% за страната – за областта стойността намалява спрямо предходния месец с 0,2%. Спрямо м. септември 2020г. равнището на безработица в областта е намаляло с 2,4% /от 6,3% на 3,9 %/.

Към 30.09.2021г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Стара Загора е 5 805, като спрямо предходния месец /6 052/ е отчетено намаление с 247 души, а в сравнение с м.септември 2020г. регистрираните безработни намаляват с 3 463 бр. /от 9 268 през м. 09.2020г. на 5 805 лица през 2021г./.

С най-ниско равнище на безработица от областта са общините Стара Загора – 2,6%, Павел баня – 2,7% и Казанлък – 2,9%, а с най-високо – общините Николаево – 33,5%. и Братя Даскалови – 23,2%. Област Стара Загора е на 6-та позиция след София град, Варна, Габрово, Бургас и Добрич по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.

Новорегистрираните безработни лица през месеца са 1 018 и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности. Регистрираните от сектор „Услуги” са 38,7% /394/, 28,5% са регистрираните от сектор „Индустрия” /290/, от Аграрния сектор – 2,8% /29/. Безработните лица, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца са 305 – 30%.

През м.септември 2021г. в бюрата по труда на област Стара Загора са регистрирани 3 372 жени /58,1%/ и 2 433 мъже /41,9%/. Броят на жените намалява спрямо предходния месец със 75, а при мъжете намалението е със 172 броя. Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта. С най-голям дял са възрастовите групи над 55г. – 22,7% /1 316 бр./ и от 50 до 54г. – 12,4% /719 бр./.

С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. – 1,2% /70 бр./. Безработните над 50г. са 2 035 – 35,1% от общо регистрираните. През м.септември 2021г. регистрираните младежи до 29г. общо са 755, като делът им е 13% от всички безработни лица. Безработните младежи намаляват с 49 бр. спрямо предходния месец /804/.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top