Над 90 точки влизат в дневния ред на юлското заседание на Общински съвет Стара Загора

Над 90 предложения съдържа дневният ред на днешното редовно заседание на Общиснки съвет Стара Загора.По време на него ще бъде обсъдено и гласувано създаването на нова постоянна комисия в местния парламент. Тя ще отговаря за спазване на Етичния кодекс за поведение на представителите на изборна длъжност в местната власт на територията на община Стара Загора. Старейшините ще разгледат и предложение за създаване на Временна комисия за провеждане на избор на Обществен посредник на община Стара Загора.

В четвъртък общинските съветници ще разискват на първо четене и приемане на Наредба за охрана и опазване на земеделските имоти и селскостопанската продукция в Община Стара Загора, както и проект на Наредба за изменение на Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Община Стара Загора.
Ще бъде гласувана промяна по бюджета на община Стара Загора,  вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и промяна в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2021 година. Местния парламент ще приеме и отчета за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Стара Загора за 2020 година.

В дневния ред на двадесет и четвъртото редовно заседание ще бъде обсъдена възможността за присъединяване към Споразумението за зелен град, между кметовете и политическите лидери от местното самоуправление и градовете в ЕС, споделящи единната визия на европейските градове за чист въздух и вода, за по-голяма достъпност до паркове и зелени площи, също така подкрепа за кръговата икономика и подобряване на градската екосистема.

Местният парламент ще даде съгласие Община Стара Загора да кандидатства за финансиране по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, чрез Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2020. Целта на проектното предложение е стимулиране предприемаческият подход в дейността на културните институти за подобрено управление и представяне на културното наследство и привличане на нови публики, включително чрез ревитализиране на пространството пред Музей „Литературна Стара Загора“ - улица „Димитър Наумов“, пред източния приземен етаж на сградата на Националния осигурителен институт, срещу западната фасада на Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Лубор Байер. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 400 000.00 евро.

Общинските съветници ще гласуват разкриване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Димитър Караджов“ № 2, както и одобряване на провеждане на конкурс за избор на управител на „Дентален център - I  Стара Загора “ ЕООД.

В дневния ред влиза още възможността за осигуряване на равен достъп на децата и учениците в задължителна училищна възраст до образование за учебната 2021/2022 година в Община Стара Загора от населените места, в които няма училища и детски градини, както и финансиране на неспециализирани паралелки с брой ученици под нормативно определения минимален брой в училищата в Община Стара Загора за учебната 2021/2022 г.

По време на юлското заседание ще бъде гласуван отчет за дейността на Общински съвет Стара  Загора за периода януари - юни 2021 и ще бъде извършен анализ за постъпилите жалби при обществения посредник на територията на община Община Стара Загора и становища по тях за периода януари – юни 2021 година.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top