12 са болниците в Старозагорско в края на 2020 година

Към последния ден на 2020 година в област Стара Загора функционират 14 заведения за болнична помощ с 2 386 легла, от които 12 болници с 2 206 легла. Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. В сравнение с 2019 г. броят на болничните заведенията не се променя, но легловият им фонд намалява с 3.2%. Многопрофилните болници в област Стара Загора са 8 с 1 482 легла, или в 66.7% от болниците е съсредоточен 67.2% от легловия фонд на всички болници в областта.

Към заведенията за болнична помощ се отнасят и центровете със стационар (бивши диспансери), които при регистрацията си като основна дейност са посочили болнична дейност. В края на 2020 г. в област Стара Загора тези центрове са 2 със 180 легла. Осигуреността на населението с болнични легла в област Стара Загора е 766.2 на 100 000 души от населението.

Към 31.12.2020 г. заведенията за извънболнична помощ в област Стара Загора са 106 с 69 легла за краткосрочно наблюдение и престой.

Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, националните центрове без легла, диализните центрове, както и центровете за трансфузионна хематология. В края на 2020 г. тези заведения са 7 с 219 легла.

В края на 2020 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в област Стара Загора практикуват 1 319 лекари. Лекарите по дентална медицина са 291, като 289 от тях работят в индивидуални и групови практики по договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи са 2 079, от които 1 411 медицински сестри и 148 акушерки В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите лекари - 208, или 15.8% от всички практикуващи лекари в областта, следвани от: Спешна медицина – 78 (5.9%), Акушерство и гинекология – 70 (5.3%) и Нервни болести - 67.Осигуреността с лекари в област Стара Загора в края на 2020 г. е 42.4 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина - 9.3 на 10 000 души от населението. В сравнение с 2019 г. осигуреността с лекари се увеличава с 1.7 пункта, а осигуреността с лекари по дентална медицина остава непроменена.

Показателят за осигуреност с лекари в областта е по-нисък от средния за страната (43.0 на 10 000 души от населението). Стойности над този за страната има показателят в областите Плевен (63.4 на 10 000 души от населението), София (столица) (55.5), Пловдив (51.8) и Варна (50.9).

Най-нисък е показателят за областите Кърджали (24.3 на 10 000 души от населението), Добрич (26.7) и Ямбол (27.3).

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top