Нови общински съветници положиха клетва в Стара Загора

Двама нови общински съветници- Гочо Карагьозов и Илка Петкова  положихаклетва да работят в името на старозагорци по време на днешното редовнозаседание на Общински съвет- Стара Загора. Те влизат на местата съответно наДимитър Съртонев и Иван Чолаков.

По време на 22-то заседание на местния парламент бяха гласувани 61 точки. На второчетене бяха приети Наредбата за реда и условията за пътуване с общественградски и междуселищен транспорт по основни автобусни и тролейбусни линии натериторията на Община Стара Загора, изпълнявани от „Тролейбусни и автобуснипревози“ и както и промени на Правилника за организацията и дейността наОбщински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинскатаадминистрация. Одобрени на първо четене бяха и изменение и допълнение наНаредбата за определянето на местните такси и цени на услуги на територията наобщина Стара Загора, както и промени в Наредбата за организацията напредучилищното образование в община Стара Загора.

Старейшините приеха годишните финансовиотчети  за 2020г. на общинските търговски дружества със сто процентаобщинско участие в капитала и разпределение на печалбата. Удължен беше срокътна договорите за ползване на общински терени за разполагане на временнипреместваеми /търговски/ обекти и удължаване срока на договорите за ползване навременни преместваеми /търговски/ обекти – общинска собственост върху общинскитерени на територията на гр. Стара Загора. Подкрепено беше създаването наВременна комисия за проверка и анализ на временните преместваеми /търговски/обекти на територията на гр. Стара Загора, която ще бъде в време на действиешест месеца.

По време на майското заседание беше създадена Постоянна комисия по политика за управление на общинските дружества. Гласувани бяха промени в съставите на постоянната комисия по оперативни програми и международносътрудничество, ПК по здравеопазване, ПК по земеделие, гори,екология и развитиена селата и ПК по култура, туризъм и вероизповедания.Общинските съветници одобриха доклада за Последваща оценка на Общински план заразвитие на Община Стара Загора за периода 2014-2020 г. С пълно мнозинство бешедадено съгласие Община Стара Загора да кандидатства за финансиране по Резултат1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигиталнодостъпни обекти на културното наследство“, програма „Културно предприемачество,наследство и сътрудничество“, чрез Финансов механизъм на европейскотоикономическо пространство 2014-2020.Гласувано беше наименуването на три улици в Стара Загора. Те ще носят имената,,Сава Казмуков“, ,,Сердика“ и „Ран Босилек“.

Коментирай!

#1
Бай Гого - 2021-05-27 19:03:25

Плаща ли Лафка наем за неработещите павилиони?

Още новини

Scroll To Top