Работодатели от Община Стара Загора могат да се възползват от програми и насърчителни мерки за заетост и обучение и обучение на възрастни

Агенция по заетостта Дирекция “Бюро по труда”- Стара Загора уведомява работодателите от общините Стара Загора и Опан, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. май 2021г., както следва:

Раздел I. Мерки по реда и условията на ЗНЗ - за насърчаване на Работодатели, които разкриват работни места за безработни лица. Средства в лв.
1. Мерки по ЗНЗ, които се реализират по реда на чл.50, ал.3 от ППЗНЗ (след обявяване на процедура за подбор на работодатели), за работодатели, които наемат: Средства в лв.
- безработни младежи до 29 г. възраст, включително за първа работа по специалността (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) 7752
- безработни лица до 29-год. възраст на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ) 3739
- за стажуване безработни лица до 29-годишна възраст (чл. 41 от ЗНЗ)  4143
- за стажуване безработни лица (чл. 46 от ЗНЗ) 4115
- безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) 7560
- безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) 4030
- безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) 12690
- безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни лица с основно и по-ниско образование, или безработни лица на възраст над 50 години (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ)  10845

2. Мерки по ЗНЗ, които се реализират по реда на чл.50, ал.4 от ППЗНЗ, за работодатели, които: Средства в лв.
- осигуряват на обучение чрез работа (дуална система на обучение) на безработни лица (чл. 46а от ЗНЗ) 4229

Дирекцията разполага и със средства за  Обучение на възрастни Средства в лв.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top