Със 7,4% нарастват придобитите дълготрайни материални активи в Старозагорско през 2019 г.

През 2019 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Стара Загора са 890.1 млн. лв. и в сравнение с предходната година нарастват със 7.4%. Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор - 495.9 млн. лв., което е с 1.7% повече спрямо 2018 година. Следващ по обем на направените инвестиции за ДМА е сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) - 120.9 млн. лв., или с 16.2% повече в сравнение с предходната година. През 2019 г. тези сектори заедно формират 69.3% от общия размер разходи за ДМА в област Стара Загора, а общият им относителен дял намалява спрямо 2018 г. с 2.0 процентни пункта.

През 2019 г. е регистрирана промяна и в структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в областта по видове (фиг.2). Относителните дялове на направените инвестиции за машини, производствено оборудване и апаратура и за транспортни средства намаляват съответно с 6.8 и 1.1 проценти пункта в сравнение с предходната година. Същевременно се наблюдава ръст в направените разходи за земя – с 0.1 процентни пункта; за сгради, строителни съоръжения и конструкции - с 0.8 пункта и за други разходи - с 7.0 пункта, които формират съответно 4.9, 27.7 и 14.7% от общия обем инвестиции в ДМА.

Най-значителни разходи за придобиване на дълготрайни материални активи са извършени в община Стара Загора - 295.8 млн. лв., или 33.2% от общите разходи за областта. Следва община Раднево с 22.1 %.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top