73,7% от предприятията в Старозагорско за приключили 2019 г. на печалба

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2019 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Стара Загора, са 15 371, или с 2.4% повече в сравнение с 2018 година . Най-голям е броят на нефинансовите предприятия в общините Стара Загора (9 240) и Казанлък (3 339), или съответно 60.1% или 21.7% от общия брой за областта, а най - малък – в община Опан, където развиват дейност 93 предприятия.

Микропредприятията (до 9 заети) са най-много - 14 185. Броят на малките предприятия (10 - 49 заети) е 984, на средните (50 - 249 заети) – 167, а на големите предприятия (над 250 заети) – 35. Заетите лица в нефинансовите предприятия от област Стара Загора са 97 902, произведената продукция по текущи цени е на стойност 8 412 млн. лв. и е реализиран положителен финансов резултат от 601 млн. лева.

През 2019 година 73.7% от предприятията са приключили финансовата година с печалба, 15.9% със загуба, а 10.4% с нулев финансов резултат. Нетните приходи от продажби в област Стара Загора достигат 10 827 млн. лв., като е отчетено увеличение от 5.1% в сравнение с предходната година. Промишлените предприятия са реализирали най-голям дял от нетните приходи - 53.7%.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top