Близо 40 предложения ще гласуват на днешната редовна сесия на Общински съвет Стара Загора

Близо 40 предложения съдържа Дневният ред на Общинския съвет в Стара Загора днешното редовното заседание на Общински съвет Стара Загора. Ще бъдат гласувани на второ четене промени в Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Стара Загора, както и измененията и допълненията на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора.

Съветниците ще приемат и Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора. Ще бъде разисквана и общинската стратегия за развитие на младежта за периода 2021 – 2027 г.

Местният парламент ще гласува Даване на съгласие за кандидатстване на община Стара Загора с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ КОМПОНЕНТ 1 с конкретни бенефициенти общини, финансирано от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Целта на проекта създаване на нов Център за обществена подкрепа с капацитет 100 места, в проектното предложение е заложено и създаване на два нови дневни центъра за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства. Предвижда се и изграждането на две нови преходни жилища за деца от 15 до 18-годишна , както и Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 г. с капацитет 4 места. Старейшините ще гласуват и даване на съгласие Община Стара Загора да кандидатства с два проекта към Министерство на труда и социалната политика за ремонт на къща-музей „Градски бит XIX век“ и реставрация, реконструкция и възвръщане на естетическата стойност на стенописите в музея. Второто проектно предложение е за ремонт на дворното пространство на детска ясла „Боровец“. Общата стойност на двата проекта е близо 368 хил.лева.

По време на 17-тото заседание на местния парламент ще бъде гласувано избирането на управител на общинското дружество „Автобусни и тролейбусни превози“. Като двамата кандидати - Георги Станчев и Марин Маринов, класирали се на първите две места, ще имат възможност да представят своята програма пред съветниците. По време на последното за тази година заседание на местния парламент ще бъде гласувано и приемане на годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските търговски дружества за 2019година.

Мария Динева внася за гласуване промени в състава на постоянната комисия по образование, наука и защита правата на децата. Като по искане на Никола Чакалов той ще включен като член на Комисията.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top