С 0,2 % нарастват работещите в Старозагорско

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на септември 2020 г. нарастват с 0.2% спрямо края на юни 2020 г., като достигат 97.7 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2020 г. най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“. Най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в дейност „Селско, горско и рибно стопанство“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“- съответно 30.9 и 12.9%.

В края на септември 2020 г. в сравнение с края на септември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 2.6 хиляди, или с 2.5%. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическата дейност „Преработваща промишленост“ - с 2.1 хил., а най-голямо увеличение - в „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 0.4 хиляди. В процентно изражение най-значително е намалението в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Транспорт, складиране и пощи“, а увеличението е най-голямо - в „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top