С 1,9 % е нарастнал легловия фонд на болниците в Старозагорско

В последни ред на изминалата 2019 година в област Стара Загора функционират 14 заведения за болнична помощ с 2 464 легла, от които 12 болници с 2 284 легла. Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. В сравнение с 2018 г. броят на болничните заведенията не се променя, но легловият им фонд нараства с 1.9%. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани.

Многопрофилните болници в област Стара Загора са 8 с 1 560 легла, или в 66.7% от болниците е съсредоточен 68.3% от легловия фонд на всички болници в областта. Към заведенията за болнична помощ се отнасят и центровете със стационар (бивши диспансери), които при регистрацията си като основна дейност са посочили болнична дейност. В края на 2019 г. в област Стара Загора тези центрове са 2 със 180 легла. Осигуреността на населението с болнични легла в област Стара Загора е 786.2 на 100 000 души от населението.

За същия период на миналата година заведенията за извънболнична помощ в област Стара Загора са 102 с 79 легла за краткосрочно наблюдение и престой. Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, националните центрове без легла, диализните центрове, както и центровете за трансфузионна хематология. В края на 2019 г. тези заведения са 7 с 219 легла.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top