62 точни на днешната сесия на Обс Стара Загора

В дневния ред на днешната общинската сесия на местния парламент в Стара Загора ще бъдат разгледани 62 предложения.Общинските съветници ще разгледат и измененията на два правилника -за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинската комисия за безопасност на движението по пътищата при Община Стара Загора  и промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

На заседанието старейшините ще гласуват разрешение за участие в два проекта. Единият е за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2, финансирано от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, а другият участие в учредяване на сдружение с нестопанска цел в обществена полза, чрез което да се кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ , съвместно с Тракийски университет.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top