Въведоха вечерен час за жителите на Община Мъглиж

На основание чл.44, ал.2 вр. ал.1, т.1 и т.8 от ЗМСМА, чл.63, ал.4 и ал.5 от ЗЗ, във връзка с препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед №Р–37/ 26.02.2020 г. на Министър председателя на Република България, проведено извънредно заседание на Министерския съвет на РБ на 08.03.2020 г. и Заповед № РД-01-118/ 08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за намаляване риска от разпространение на COVID-19, и Заповед № РД-01-124/ 13.03.2020 г.на министъра на здравеопазването и във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България, извънредно положение и с оглед необходимостта от предприемане на спешни мерки за осъществяване на превенция за рапространението на корона вирусната инфекция (COVID-19) на територията на община Мъглиж, както и с оглед повишеният брой хора, завръщащи се от европейски държави,

Н А Р Е Ж Д А М :

І. Въвеждам вечерен час от 19:00 часа до 5:00 часа за всички жители на община Мъглиж, без оглед на етническа принадлежност, възраст и местожителство.
Изключение се допуска в следните случаи:
1. при необходимост на лицата от Спешна медицинска помощ.
2. при мероприятия на установена смърт;
3. за хора, работещи на смени - при придвижването им от работно място / сборния пункт до дома.
Осъществяне на контрол по т. І се възлага на органите на реда – ПУ Мъглиж към ОДМВР Стара Загора, служители от общинска администрация, кметове на кметства, кметски наместници.
Нарушителите ще бъдат връщани незабавно по домовете.
Нарушителите ще се наказват с глоба 20 лв. 
При повторно нарушение по т. 1 ще се налага глоба 100 лв.
При следващо нарушение по т. 1 ще се налага глоба 100 лв.

ІІ. Не се допуска посещение и събиране на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места, в светлата част от деня, с изключение на хората пред търговските обекти, но при спазване на социална дистанция от минимума 1.5 метра.
Осъществяне на контрол по т. ІІ се възлага на органите на реда – ПУ Мъглиж към ОДМВР Стара Загора, служители от общинска администрация, кметове на кметства, кметски наместници.

Нарушителите ще се наказват с глоба 20 лв. 
При повторно нарушение по т. 2 ще се налага глоба 100 лв.
При следващо нарушение по т. 1 ще се налага глоба 100 лв.

ІІІ. Работното време на търговските обекти (аптеки, дрогерии, хранителни стоки, промишлени стоки и др.) да бъде до не по-късно от 18:30 часа.
ІV. Зареждането на търговските обекти да се извършва от собственика или управителя на магазина, с цел недопускане събиране на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места.
Осъществяне на контрол по т. ІІІ и ІV се възлагат на органите на реда – ПУ Мъглиж към ОДМВР Стара Загора, Валентин Димитров – СТ. експерт Стопански дейности, кметове на кметства, кметски наместници.
Нарушителите ще се наказват с глоба 100 лв. 
При повторно нарушение по т. ІІІ и ІV ще се налага глоба 300 лв.
При следващо нарушение по т. 1 ще се налага глоба 100 лв.

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение, както и да бъде публикувана на интернет страницата на Община Мъглиж.

Контрол по изпълнение на Заповедта ще осъществявам лично

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top