Подпомагат работодатели за наемане на нови служители

Дирекция “Бюро по труда”- Стара Загора уведомява работодателите от общините Стара Загора и Опан, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през февруари 2020 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ), които разкриват работни места и наемат:
 безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства - 5230 лв.;
 безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства - 3810 лв.;
 безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства - 3073 лв.;
 безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства - 9270 лв.;

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 24.02.2020 г. до 04.03.2020 г., включително. Извън горепосочения срок, работодателите могат да кандидатстват за финансови средства по:
Национални програми и проекти:
 Национална програма “Помощ за пенсиониране” 4555 лв.

Обучения на възрастни по реда на чл. 63 от ЗНЗ:
 Обучение на безработни по заявка на работодател (по реда на чл. 63, ал.1, т.1 от ЗНЗ) -980лв.
 Обучение на заети лица от микро и малки предприятия (по реда на чл. 63, ал. 1, т. 3 от ЗНЗ)-1665 лв.
 Обучение на заети лица от средни предприятия (по реда на чл. 63, ал. 1, т. 3 от ЗНЗ) -1041 лв

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Стара Загора., както и на тел. 042697545

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top