Обсъждат предложение за промяна в дългосрочния общински дълг в Стара Загора

Днес от 17,30 часа в Зала „П.Р. Славейков“ на Общинска администрация Стара Загора ще се проведе обществено обсъждане на предложението за промяна в предназначението на съществуващ дългосрочен общински дълг.

На основание чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг, Кметът на Община Стара Загора кани всички граждани, общински съветници, кметове на кметства, обществени организации, граждански сдружения, медии и всички заинтересовани лица на среща за обществено обсъждане на предложението за промяна в предназначението на съществуващ дългосрочен общински дълг по договор за револвиращ банков кредит, сключен с „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД (решение № 1513 от 26.04.2018г. на Общински съвет Стара Загора), а именно:

Промяна на предназначението на вече договорения кредит с цел включване в обхвата му за мостово финансиране на всички инвестиционни проекти реализирани със средства от Европейския съюз по Оперативна програма „Региони в растеж” и Оперативна програма „ Околна среда”. Всички останали параметри на кредита остават непроменени. Настоящият дългосрочен дълг е предназначен за мостово финансиране и рефинансиране на разходи, свързани с изпълнението на одобрени проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. и Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. и е на стойност 10 000 000 (десет милиона) лева 

Крайният срок за погасяване е 25.12.2022 година; съответната част от усвоените и дължими суми се намалява при постъпване на средства от съответния Управляващ орган, съгласно Договори за безвъзмездна финансова помощ.

Годишната лихва е в размер, равен на Основен Лихвен Процент на Българската Народна Банка (ОЛП на БНБ), увеличен с надбавка 0,89 (нула цяло и осемдесет и девет стотни пункта), но не по-малко от 0,89% (нула цяло и осемдесет и девет стотни процента) съвкупна годишна лихва. Начинът на обезпечение на кредита е чрез учреден пореден особен залог по реда на Закона за особените залози върху всички настоящи и бъдещи вземания на Община Стара Загора на парични средства (собствени приходи) на общината, съгласно чл.45, ал.1, т.1, букви от а) до ж) от Закона за публичните финанси и е в размер на 100% (сто процента) от размера на кредита.

 

 

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top