Министъра на здравеопазването утвърди 35 места за специализанти по „Обща медицина” към Тракийски Университет

Със Заповед №РД-19-4/16.08.2019 г. на Министъра на здравеопазването са утвърдени 35 места за специализанти по „Обща медицина” към Тракийски Университет - Стара Загора по Наредба №15/02.07.2008 г. за придобиване на специалност „Обща медицина” от общопрактикуващите лекари. Кандидатстването, класирането и записването на кандидатите за специализация ще се извършва по реда на Наредба № 15 от 02.07.2008 г.

Съгласно § 6 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на ЗЛЗ (ДВ бр. 42 от 2019 г., в сила от 04.06.2019 г.), лекарите, които до 3 юни 2019 г. не са започнали обучение за придобиване на специалност "Обща медицина", може да продължат да осъществяват дейност като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ за срок от 4 години от влизането в сила на този закон, при условие че започнат обучение за придобиване на специалност "Обща медицина" в срок до една година от влизането в сила на този закон. След изтичане на едногодишния срок регистрацията в съответната регионална здравна инспекция на лекарите, които не са започнали обучение за придобиване на специалност "Обща медицина", се заличава.

ОПЛ, които са зачислени за специализация по „Обща медицина” по реда на отменените Наредби №47/1995 г. или №31/2001 г. и не са презачислени по реда на § 6 от Преходни разпоредби към наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 / 2008 г. или специализацията им е прекратена, имат възможност да се зачислят (презачислят) на утвърдените места.

С оглед на гореизложеното можете да се обърнете към съответното висще училище в което сте зачислен за специализация по „Обща медицина”, за да се информирате за реда и начина по който Вашата специализация може да бъде продължена/ завършена и при необходимост да се презачислите на утвърдените места, съгласно Заповед №РД-19-4/16.08.2019 г. на Министъра на здравеопазването.

Информация за реда и сроковете за подаване на документи ще получите от съответното висше училище.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top