Седем общини в област Стара Загора се възползват от финансиране от МИГ

Областен информационен център – Стара Загора представи възможностите за финансиране на малките населени места в областта чрез местните инициативни групи /МИГ/.

Местните инициативни групи представляват публично-частни партньорства между местната общинска администрация, бизнеса и неправителствените организации на съответната територия. Работещите МИГ-ове в страната са 64, обхващащи 115 общини, а общият размер на средствата насочен към тях е около 364 млн. лева.

В област Стара Загора функционират четири местни инициативни групи, обхващащи 7 общини:
СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково“ - http://www.mig-mkg.bg;
СНЦ „МИГ – Брезово, Братя Даскалови“ - http://mig.brezovo.bg;
СНЦ“ МИГ – Гълъбово, Опан“ - http://mig-galabovo.eu/;
СНЦ „МИГ Чирпан“ - http://migchirpan.eu/

Общият бюджет на стратегията на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково“ за периода 2014-2020 е 6 376 005,80 лв., като безвъзмездната финансова помощ за проекти по ПРСР е 2 933 745 лева, за проекти по ОПРЧР е 1 486 430,80 лв. и за проекти по ОПИК е 1 955 830 лева. До момента СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково“ е с 8 одобрени проекта по ПРСР на обща стойност 1 446 747 лева, като 5 от проектите са за ремонт на читалища, улици и паркове в общините Мъглиж и Гурково и 3 проекта са за модернизиране на земеделските стопанства.

СНЦ „МИГ – Брезово, Братя Даскалови“ е с одобрен бюджет по ПРСР 2 933 700,00 лв., като към момента има 9 одобрени проекта за модернизиране на земеделските стопанства за 660 872,06 лв.

СНЦ“ МИГ – Гълъбово, Опан“ е с общ бюджет за периода 2014-2020 по ПРСР 2 933 745,00, а към момента одобрените проекти са 12 на обща стойност 1 581 977,00 лева.

СНЦ „МИГ Чирпан“ е с одобрен бюджет по стратегия по ПРСР – 2 933 700 лева, а одобрените проекти са 15 на обща стойност около 1 751 753,00 лева.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top