Гласуват обявяване на провеждане на конкурс за избор на управител на МЦ «Дерма Гард – Стара Загора»

На предстоящото редовно заседание на общински съвет Стара Загора ще бъде гласувано обявяване на провеждане на конкурс за избор на управител на МЦ «Дерма Гард – Стара Загора» ЕООД.

В Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества е предвидено управлението да се възлага след провеждането на конкурс, и съгласно чл.44 ал. 4 от същата наредба договорът за управление може да бъде подновен еднократно за срок от една година. С изтичане на този срок управлението на дружесвото се възлага след провеждане на нов конкурс, при условия и ред определени в тази наредба.

За да започне процедурата за провеждане на конкурс за управител на МЦ«Дерма Гард – Стара Загора» ЕООД в изпълнение на чл.60, ал.1 от цитираната погоре Наредба, Общински съвет трябва да избере 7 общински съветници за 9 членна комисия, от които двама от общинската администрация, като единият е заместник кмет и съответно председател на комисията.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top