Повече представления и посетители отчитат театрите в област Стара Загора

През 2018 г. в действащите 5 театъра в област Стара Загора са организирани 1 080 представления, посетени от 135.3 хил. зрители, като в сравнение с 2017 г. представленията се увеличават с 2.2%, а посещенията с 10.0%. Средният брой посетители на едно представление нараства от 116 лица през 2017 г. на 125 лица през 2018 година.

Разпределението на театрите по вид и реализирани постановки през 2018 година е следното:
 2 драматични театъра с 563 представления;
 2 куклени театъра с 329 представления;
 1 оперен театър със 188 представления.

През 2018 г. библиотеките с фонд над 200 хил. библиотечни единици в област Стара Загора са 3, като броят им остава непроменен спрямо предходната година. Фондът към 31.12. се състои от 1 012.4 хил. библиотечни документа: книги, продължаващи издания - вестници, списания, бюлетини и други. С най-висок дял от общия фонд в наблюдаваните библиотеки са книгите - 90. 7 %. ( 918.1 хил.) Регистрираните читатели са  9976, което е с 2.1% по-малко в сравнение с предходната година. Посещенията намаляват с 8.9 % и достигат 136.8 хиляди. Заетият библиотечен фонд е 260.0 хил., което представлява 25.7% от общия библиотечен фонд

В края на 2018 г. кината в област Стара Загора са 3, а киноекраните – 14, като броят им остава непроменен спрямо 2017 година. През 2018 г. в сравнение с предходната година прожекциите в кината се увеличават с 1.9%, а посещенията намаляват с 12.6%. Прожектирани са 340 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 28 български, 46 европейски, 254 от САЩ и 12 от други страни.


През 2018 г. в област Стара Загора извършва дейност 1 регистриран и лицензиран радиооператор. На територията на областта функционират 5 регистрирани и лицензирани български телевизионни оператора. Излъчените програми са с обща продължителност 32 653 часа, или със 7.1% по-малко в сравнение с 2017 година.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top