Намаляват учащите в област Стара Загора

Към 01.10.2018 г. в област Стара Загора учебни занятия се водят в 100 общообразователни училища, като в сравнение с предходната година броят им остава непроменен. През учебната 2018/2019 година броят на учениците във всички видове общообразователни училища е 27 018. В сравнение с предходната учебна година броят учениците в общото образование намалява с 2.0%.

През 2018 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 3 182 ученици, а средно образование – 1 065 ученици. Учителите в общообразователните училища през учебната 2018/2019 г. са 2 244, или с 8.5% повече в сравнение с предходната учебна година.

Професионално образование и обучение

Професионалното образование и обучение в област Стара Загора през учебната 2018/2019 година се осъществява в 18 професионални гимназии, 2 училища по изкуствата и 1 спортно училище. Общият брой на учащите в професионалното образование и обучение през тази учебна година е 7 660 и в сравнение с предходната година намалява с 6.6%.

В програмите за придобиване на трета степен професионална квалификация учащите са 6 270, в програмите за придобиване на втора степен професионална квалификация - 1 223 и в програмите за придобиване на първа степен професионална квалификация - 167. През настоящата учебна година учителите в професионалните училища за придобиване на втора и трета степен професионална квалификация са 548 като 74.8% от тях са жени. В сравнение с предходната учебна година броят им се увеличава с 0.9%. През 2018 г. в професионалните училища средно образование са завършили 1 289 ученици.

Висше образование

През учебната 2018/2019 година общият брой на студентите, включващ записаните в образователно-квалификационните степени „професионален бакалавър“, „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“ е 5 232, и е с 1.3% по-малко в сравнение с предходната учебна година. През изминалата 2018 г. висше образование степен „бакалавър“ и „магистър“ са завършили 1 036 студенти, „професионален бакалавър“ - 70 студенти, а 18 души са получили диплома за придобита образователна и научна степен „доктор“.

Преподавателите, обучаващи студентите в област Стара Загора намаляват с 2.4% спрямо предходната година и броят им достига до 568, като 302 от тях са жени.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top