18 септември 2020

БСП в Стара Загора внесе сигнал в Прокуратурата срещу Решение за „Индустриална зона Загоре”

Сигнал до Прокуратурата и до Областния управител срещу решение на местния парламент внесе  председателят на БСП-Стара Загора  Валентина Бонева. Решението касае упълномощаване на представител на Общината за участие в извънредно общо събрание на акционерите на „Индустриална зона Загоре” АД. Според Сигнала решението е незаконосъобразно,  прието при съществени нарушения на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Стара Загора и поражда основателно съмнение доколко е защитен обществения интерес. Решението е прието  в условията на непрозрачност, тъй като на съветниците не е предоставена дължимата информация.

На 30 май т.г. Общинският съвет прие решение № 2347 за упълномощаване на представител и за определяне начина на гласуване по отделните точки от дневния ред на общото събрание на акционерното дружество, насрочено за 24 юни т.г. от 14.00 часа. Но предложението, подписано от председателя на ОбС Таньо Брайков от ГЕРБ, е изпратено до общинските съветници на 29 май в 16:41 часа по електронна поща, видно е и от регистрирания входящ номер. Към тази дата заседанията на постоянните комисии са проведени и становищата им са публикувани, с изключение по проекта на решението за „Индустриална зона Загоре”.

„В случая не е спазена процедурата, разписана в чл. 37, ал. 1 и предложението не попада в хипотезите на чл. 49, ал. 5 и ал. 6 от Правилника на Общинския съвет, посочващ случаите, при които кметът на общината може да предлага в деня на заседанието на Общинския съвет включване в дневния ред на неотложни въпроси. В конкретния случай вносител на предложението е председателят на Общински съвет Стара Загора”, сочи Бонева до Прокуратурата и до Областния управител. Още повече, че внесеният  доклад включва и упълномощаване за гласуване по определен начин, което изисква  съветниците да направят своя информиран избор, но  не бяха представени никакви материали по дневния ред на Общото събрание, твърдят от БСП. Според тях не става ясно защо е и „Извънредно“ общото събрание на акционерите на „Индустриална зона Загоре” АД.

Община Стара Загора е собственик на 50% от капитала на дружеството. При вземане на каквото и да е решение, касаещо дружеството, общинските съветници следва да разполагат с информация и материали. В конкретния случай съветниците не получиха и не се запознаха нито с докладите за дейността на дружеството и на независимия одитор на дружеството за 2018 г., нито с годишния финансов отчет на дружеството за м.г.  – твърдят общинските съветници. Те очакват Областният управител Гергана Микова да върне за ново обсъждане в Общинския съвет предложението и Прокуратурата  да го оспори пред Административен съд.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top