Близо 300 възпитателни дела са образували МКБППМН в Старозагорско

През 2018 г. местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в област Стара Загора са образували 289 възпитателни дела, като 206 (71.3%) от тях са образувани по предложение на органите на прокуратурата. Броят на решените дела е 276. В срок до един месец са решени 222 дела, или 80.4%. Прекратени на различни основания са 19 дела, или 6.6% от образуваните възпитателни дела.

През 2018 г. местните комисии са наложили 349 възпитателни мерки в съответствие с чл. 13, ал. 1 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на 253 лица на възраст от 8 до 17 години за извършените от тях 308 общественоопасни деяния.

Най-често налаганите възпитателни мерки са:
 „предупреждение“ - в 136 случая (48.4%);
 „поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“ - в 119 случая (34.1%);
 „поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, за полагане на засилени грижи“ - в 32 случая (9.2%);
 „предупреждение за настаняване във възпитателно училище интернат (ВУИ) с изпитателен срок до 6 месеца“ - на 25 малолетни и непълнолетни (7.2%).

През 2018 г. местните комисии на територията на област Стара Загора са организирали 70 кампании за превантивна дейност, в които са обхванати 6 562 деца. Обществените възпитатели са работили с 310 малолетни и непълнолетни, а през консултативните кабинети, функциониращи на територията на областта, са преминали 323 лица на възраст от 8 до 17 години.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top