316 356 души е населението в Старозагорско

Към последния ден на 2018 година  населението на област Стара Загора е 316 356 души, което представлява 4.5% от населението на България и нарежда областта на 5-то място по брой на населението - непосредствено след област Бургас (410 331) и преди област Благоевград (305 123). В сравнение с 2017 г. населението на областта намалява с 2 711 души, или с 0.8%. Мъжете са 153 264 (48.4%), а жените 163 092 (51.6%), или през 2018 г. в област Стара Загора на 1 000 мъже се падат 1 064 жени.

Продължава процесът на застаряване на населението. В края на 2018 г. лицата на 65 и повече навършени години са 70 489, или 22.3% от населението на областта. В сравнение с 2017 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта, а спрямо 2001 г. - с 4.8 процентни пункта.

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 26.1%, а на мъжете - 18.2%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в общините Опан (45.1%), Братя Даскалови (30.6%) и Чирпан (26.1%). Общо в 8 общини този дял е над средния за областта. Най-нисък е делът на възрастното население в общините Николаево (17.9%), Гурково (18.1%) и Стара Загора (20.3%). Към 31.12.2018 г. децата до 15 години са 47 298, или 14.9% от общия брой на населението на областта, като спрямо 2017 г. този дял нараства с 0.1 процентни пункта, а спрямо 2001 г. - намалява с 0.2 процентни пункта.

Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в общините Николаево - 26.3%, Гурково – 20.2% и Мъглиж - 17.9% от населението на общината. Общо в 6 общини този дял е под общия за областта, като най-нисък е в община Опан - 8.2%, следвана от община Раднево - 12.8%.

Към 31.12.2018 г. общият коефициент на възрастова зависимост  в област Стара Загора е 59.3%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна възраст. За сравнение през 2001 и 2017 г. този коефициент е бил съответно 48.4 и 58.2%.

Това съотношение е по-благоприятно в градовете - 53.1%, отколкото в селата - 78.4%. Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която в област Стара Загора достига 44.1 години в края на 2018 година. Процесът на застаряване на населението се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете на областта средната възраст на населението е 43.1 години, а в селата - 46.6 години.

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура - под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени  при определянето на възрастовите граници при пенсиониране. За 2018 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са: от 16 до навършването на 61 години и 2 месеца за жените и 64 години и 1 месец за мъжете.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top