Изследват 222 семейства за „Използване на информационни и комуникационни технологии“ в Старозагорско

На 3 април 2019 г. Националният статистически институт (НСИ) стартира провеждането на анкетно изследване „Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2019 година“. Изследването се провежда във всички държави-членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите.

Съвкупността на домакинствата се състои от обикновените домакинства в страната, в които има поне едно лице на възраст 16 - 74 години. Съвкупността на лицата се състои от всички лица на възраст 16 - 74 години в избраните домакинства. За осигуряване на представителни и с достатъчна стохастична точност резултати за съвкупностите на лицата и домакинствата е проектирана представителна на национално и регионално ниво двустепенна гнездова извадка.
На   територията  на  област  Стара Загора  изследването  ще  се   проведе  в   периода 3 април - 5 юни 2019 година. Анкетирани ще бъдат 222 обикновени домакинства и живеещите в тях лица на възраст между 16 и 74 навършени години. Освен на територията на областния център град Стара Загора ще бъдат анкетирани и домакинства от Александрово, Богомилово, Горно Черковище, Гълъбово, Енина, Казанлък, Калитиново, Манолово, Мъглиж, Раднево, Средец, Сърнево, Тулово, Чирпан и Яворово.
От 3 април до 5 юни 2019 г. специално обучени анкетьори от Териториално статистическо бюро „Югоизток”, отдел „Статистически изследвания – Стара Загора” ще посетят избрани на случаен принцип домакинства за провеждане на персонални интервюта. Анкетьорите, които ще посетят домакинствата, ще се легитимират със служебни карти.
Изследването включва въпроси на ниво домакинства и на ниво лица. Наблюдението на използването на ИКТ в домакинствата и от лицата обхваща следните области:
- Достъп до информационни и комуникационни технологии (ИКТ) (данни се събират на ниво домакинства);
- Използване на компютри, място на достъп, честота на използване, дейности (данни на ниво лица);
- Използване на интернет (данни на ниво лица);
- Електронна търговия (данни на ниво лица);
- Специални модули (данни на ниво лица).

Повече информация за методологията и инструментариума на анкетното изследване „Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2019 година“ може да се намери на уебсайта на НСИ в рубриката „Статистически данни” - „Информационно общество“: http://www.nsi.bg/bg/node/2841, а относно легитимността на анкетьорите  на следните телефони 042/619412  и  042/619415.


По данни на същото проучване, проведено през 2018 г. 63.5% от населението на област Стара Загора на възраст 16 - 74 навършени години използва редовно интернет. Мъжете са по-активни при редовното ползване на интернет в сравнение с жените - съответно 64.7 и 62.3%. Значителни са и различията при редовно използващите интернет по образование, като 88.7% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, при само 35.5% от лицата с основно или по-ниско образование.
 

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top