104,3 хиляди са работещите в област Стара Загора към края на 2018

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на декември 2018 г. намаляват с 0.4% спрямо края на септември 2018 г., като достигат 104.3 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно
правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 2.8%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в дейност „Операции с недвижими имоти“ - с 4.2%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“- съответно 33.2 и 12.5%. В края на декември 2018 г. в сравнение с края на декември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение остават почти без промяна. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ - с 1.5 хил., а най-голямо увеличение - в „Образование“ - с 0.5 хиляди. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Финансови и застрахователи дейности“ - с 19.0% и „Професионални дейности и научни изследвания“ - с 12.4%, а най-голямо увеличение - в „Операции с недвижими имоти“ (с 31.0%) и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (със 17.3%).

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top