Свободно работно място за рехабилитатор

Във връзка с разкриване на нова социална услуга в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция”  и  с оглед спазване на изискванията, заложени в глава IV, т.5 от Процедурата за набиране и подбор на персонал в център за социална рехабилитация и интеграция,  Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. Николаево, ул. „Република“№ 3

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА
на процедурата за набиране и подбор на персонал за социалната услуга ЦСРИ на база на необходимите квалификация и опит за следната длъжност:
1. РЕХАБИЛИТАТОР – 1 БРОЙ
I. Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление за участие в конкурс /по образец/;
2. Мотивационно писмо;
3. Автобиография – европейски формат.
4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и специалност;
5. Копия от документи за придобита допълнителна квалификация;
6. Копия от документите удостоверяващи, продължителността на професионалния опит или придобит ранг (при наличие на такъв);
7. Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни /по образец/.
ІІ.  Място и срок за подаване на документите:
Документите за участие в конкурса се приемат всеки работен ден от 8.00 часа до 16:30 часа в сградата на Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. Николаево, ул. „Република“ № 3.
Кандидатите подават необходимите документи за участие в конкурса – лично или чрез упълномощено за това лице с нотариално заверено пълномощно.
Срок за подаване на документите: от 10.09.2018г. до 30.09.2018 г.
ІІІ. Изисквания за съответната длъжност
1. Рехабилитатор – 1 щатна бройка
1.1. Минимални изисквания:
• образование - висше; полувисше; средно с квалификация; преквалификационен курс
• образователно-квалификационна степен – "Бакалавър"/ “Специалист”;
•  професионално направление - "Кинезитерапия","Рехабилитация", "Ерготерапия";
• професионален опит – не се изисква, но е предимство.

1.2. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Рехабилитаторът ще бъде назначен на длъжност на трудов или граждански договор на:
1.2.1. 8 часов работен ден;
1.2.2. 4 часов работен ден;
Предлаганата услуга е почасова за потребителите. Участва в изработването на  индивидуални планове, в мултидисциплинарен екип, в преразглеждането на плана на всеки 6 месеца. Диагностицира и при необходимост осъществява индивидуални и групови рехабилитационни и ЛФК програми, целящи укрепване на общото и физическо здраве на детето.  Рехабилитацията е насочена към профилактика, преодоляване или компенсиране на уврежданията чрез различни средства, а също и намаляване или отстраняване периодите на временна нетрудоспособност. Медицинската рехабилитация в ЦСРИ включва дейности по кинезитерапия и физикална терапия, които се извършват съобразно назначенията на лекари-специалисти. Дейностите се извършват при спазване на разпоредбите и изискванията на Министерство на здравеопазването.
• 1.3. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите: Да притежава отговорност, комуникативност и организираност; мотивация, способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Основното месечно възнаграждение за длъжността:
1. От 600 лв до 800  лв. при 8 часов работен ден
2. От 300 лв до 400 лв при 4 часов работен ден

 


IV.Начин на провеждане на конкурса:
1. Подбор по документи
2. Събеседване.

V.Лице за контакти:

Борислава Бонева – Управител/социален работник на ЦСРИ – гр. Николаево

Телефон 0879383132

 

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top