Близо 30 % от делата за извършени престъпления в Старозагорско са завършили с ефективна осъдителна присъда

През 2017 г. в област Стара Загора са приключили делата за 2 021 извършени престъпления. Делата за 695 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 834 - с условно осъждане, за 27 - с оправдаване, за 19 с прекратяване, и за 446 - с освобождаване от наказание. С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 529 извършени престъпления, което е с 1.5% по-малко в сравнение с 2016 година.
През 2017 г. обвиняеми са били 1 996 лица, от които:
 с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 681 лица, или 41.3% от общия брой на обвиняемите;
 условно осъдени са 825 (41.3%) лица;
 освободени от наказателна отговорност са 455 (22.8%) лица;
 оправдани са 20 обвиняеми лица (1.0%);
 на 15 лица делата са прекратени (0.8%).

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2017 г. е 1 506, като в сравнение с 2016 г. намалява с 6.2%. Осъдените непълнолетни лица (14 - 17 години) са 77, или 5.1% от всички осъдени.

През 2017 г. най-голям е броят и съответно относителният дял на общоопасните престъпления - 737, или 48.2% от общия брой на наказаните престъпления. Осъдените за извършването на този вид престъпления са 671, или 44.6% от общия брой на осъдените лица. В сравнение с предходната година през 2017 г. се наблюдава увеличение както на броя на престъпленията, така и на осъдените лица за извършени общоопасни престъпления - съответно с 10.0 и 3.4%.

В структурата на общоопасните престъпления най-голям е броят на престъпленията по транспорта и съобщенията - 557, или 75.6% от общия брой на общоопасните престъпления. За извършването на този вид престъпления са осъдени 526 лица, или 78.4% от осъдените за извършени общоопасни престъпления.  Престъпленията, свързани с наркотици, завършили с осъждане през 2017 г. са 139, а
наказаните за тях лица са 111.

На второ място в структурата на престъпленията, завършили с осъждане в област Стара Загора през 2017 г., са тези против собствеността. С осъдителна присъда са приключили делата за 356 извършени престъпления (23.3% от всички престъпления, завършили с осъждане). Осъдени са 408 лица, или 27.1% от общия брой на осъдените през 2017 г.  Сред престъпленията против собствеността най-разпространени са кражбите на имущество с 67.7% относителен дял от престъпленията против собствеността и 15.8% от общия брой на всички престъпления, завършили с осъждане. С осъдителна присъда са приключили делата за 241 извършени кражби, а осъдените за тях лица са 294.

 По своята правна и криминална характеристика грабежите са сред най-тежките престъпления против собствеността. През 2017 г. за 28 грабежа са осъдени 34 лица. За извършени 42 измами са осъдени 43 лица, или 10.5% от осъдените за престъпления против собствеността.

През 2017 г. с осъдителна присъда са приключили делата за 102 извършени престъпления против стопанството, или 6.7% от общия брой на наказаните престъпления. За тях са осъдени 108 лица, или 7.2% от всички осъдени лица.

През 2017 г. в област Стара Загора са наказани 102 престъпления против личността (6.7% от всички престъпления, завършили с осъждане). За извършването им са осъдени 94 лица, или 6.2% от общия брой на лицата с влезли в сила присъди през годината.

 Сред престъпленията против личността с най-голям брой и относителен дял са причинените телесни повреди, като с осъдителна присъда са завършили делата за 37 престъпления. Броят на осъдените лица за този вид престъпления е 36, или 38.3% от общия брой на осъдените за извършени престъпления против личността. За трафик на хора с осъдителни присъди са завършили 3 наказателни дела с 4 осъдени лица за този вид престъпления.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top