771 безработни са постъпили на работа през юни в Старозагорско

През месец юни 2018г. в област Стара Загора на работа са постъпили 771 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 653 лица, по мерки – 32 лица, по програми – 63 лица, по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – 23 лица. 172 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 242 са от групата на специалистите и 357 са безработни лица без квалификация. По степен на образование с висше образование са 138 лица, със средно 403 и с основно и по-ниско 230 лица.

През отчетния период в бюрата по труда от област Стара Загора са заявени общо 730 свободни работни места, на първичен пазар на труда - 617 и за субсидирана заетост – 113 от тях 18 по мерки, 23 по програми финансирани от Държавния бюджет и 72 по ОП ПЧР/.

Новорегистрираните лица през месеца са 1 026, безработните са 941 и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности. Най-много са регистрираните от сектор „Услуги” – 38.9% /366 бр./, 22.3% са регистрираните от сектор „Индустрия” /210 бр./, а от Аграрния сектор – 4% /38 бр./. Безработните лица, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца са 327 – 34.8%. В бюрата по труда на област Стара Загора са регистрирани 3 675 жени /57,1%/ и 2 759 мъже /42,9%/. Броят на жените намалява спрямо месец май 2018 г. със 121, а при мъжете намалението е с 226 броя.

Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта. С най-голям дял са възрастовите групи над 55г. – 19.9 /1 281/ и от 50 до 54г. – 11% /705/. С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. – 2.2% /140/. Безработните над 50г. са 1 986 – 30,9% от общо регистрираните.През м. юни 2018г. регистрираните младежи до 29г. са 1 011, като делът им е 15.7% от всички безработни лица. Безработните младежи намаляват с 30 лица спрямо предходния месец.

Регистрираните продължително безработни лица с престой в бюрото по труда над 1 година в Област Стара Загора са 1 556 и съставляват 24.2% от всички регистрирани безработни. Спрямо предходния месец броят им намалява с 143 лица.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top