Бюро по труда Стара Загора с възможности за работа и обучение на младежи

Дирекция „Бюро по труда” – Стара Загора кани завършилите младежи да ни посетят, за да търсим заедно възможности за работа и обучение

 Ако сте младеж на възраст до 24 години, в момента не учите и не работите, може да се включите в инициативата Европейска гаранция за младежта, разработена съгласно Препоръка на Съвета на Европейския съюз.
 Младежите, в зависимост от индивидуалния си профил, могат да се възползват от следните услуги:
 информация и посредничество за работа;
 професионално ориентиране;
 мотивационно обучение;
 предоставяне на субсидии на работодателите да разкриват работни места за младежи;
 стажуване и чиракуване;
 насърчаване на териториалната мобилност (предоставянето на средства за явяване пред работодател или за пренасяне на покъщнина при започване на работа в друго населено място);
 насърчаване започването на самостоятелна стопанска дейност;
 предоставяне на услуги от мрежата на европейските служби за заетост (EURES).

 За да се регистрират в дирекция „Бюро по труда” и да ползвате услугите на бюрото по труда, се подава заявление-декларация по образец, предоставен от бюрото по труда и следните документи:
 документ за самоличност;
 документи за придобито образование и/или квалификация;
 документи, удостоверяващи общ и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж;
 решение на Териториалната експертна лекарска комисия/Националната експертна лекарска комисия – за лицата с трайно намалена работоспособност, от което да са видни противопоказаните условия на труд;
 други документи – в случаите, когато са необходими, и/или писмена декларация за удостоверяване на други обстоятелства.

Дирекция „Бюро по труда” – Стара Загора се намира на ул. „Стефан Караджа”№8 /под РЗИ, бивше ХЕИ/. Работното време е от 08:30 до 17:00.
 

Коментирай!

#1
“КВАЛИТЕТ-21“ - 2018-07-11 20:16:28

...хиляди младежи, идвайте насам - вашта мама квалитетна!

Още новини

Scroll To Top