Близо 30% от жилищните сгради в Старозагорско са строени 1946 - 1960 година

Към 31.12.2017 г. жилищният фонд в област Стара Загора се състои от 89 504 жилищни сгради или с 39 повече в сравнение с 2016 година. В градовете се намират 32.4% от всички жилищни сгради, а в селата - 67.6%. Най-висок е относителният дял на жилищните сгради построени в периода 1946 - 1960 г. - 28.2%, а най-нисък на тези, построени след 2011 г. - 0.7%.

Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради (с бетонна плоча или с гредоред) - 60 083 или 67.2% от всички жилищни сгради. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 2.1%, панелните - 0.8%, а сградите с друга конструкция - 29.9%.

Към 31.12.2017 г. броят на жилищата в област Стара Загора е 175.8 хиляди. В градовете се намират 114.0 хил. жилища или 64.9% от общия брой.

По-голямата част от жилищата са с две и три стаи - 67.9% от всички жилища в областта, следвани от жилищата с четири и повече стаи - 25.5%, а едностайните са 6.6%. Средният брой лица на едно жилище отчетен в област Стара Загора е 1.8, като за градовете показателят е 2.0 лица, а за селата - 1.4.

Преобладаващата част от жилищата са собственост на частни физически лица - 170.9 хил. или 97.2% от общия жилищен фонд на област Стара Загора. Общата полезна площ на жилищата в областта е 12 604.8 хил. кв. метра. Средната полезна площ на едно жилище в областта е 71.7 кв. м., като в градовете тя е 72.7 кв. м., а в селата - 69.9 кв. метра.

Средната жилищна площ на човек от населението в област Стара Загора е 30.4 кв. м., като за градовете тя е 27.5 кв. м., а за селата 37.9 кв. метра. Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на жилищата, са електрификация, водоснабденост, канализация, и изградена инсталация за централно или местно отопление (парно или газ).

От всички 175.8 хил. жилища в област Стара Загора 72.9% са електрифицирани, с водопровод и канализация. Електрифицираните жилища с водопровод, канализация и с централно или местно отопление са 20.5%, електрифицираните само с водопровод - 3.6%, а само електрифицирани - 2.8%.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top