Плувните басейни в област Стара Загора отговарят на необходимите изисквания

Общият брой на плувните басейни в област Стара Загора, регистрирани като обекти с обществено предназначение в Регионална здравна инспекция, са 44. В момента работят 36 от
тях. Покритите плувни басейни са 13, а откритите – 23. Със заповеди на кметовете на общините са назначени комисии за проверка на готовността за ползване и обезопасяване на плувните басейни на територията на област Стара Загора през лятото на 2018 г.

От 1 до 25 юни комисиите с представители на Регионална здравна, БЧК и на съответната Община са извършили 52 проверки на плувни басейни в областта. Изискванията, на които трябва да отговарят те, са посочени в Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка от 1975 г. и в Наредба за водно спасителната дейност и обезопасяване на водните площи и басейните за обществено ползване от 1996 г.

Инспекцията на плувните басейни се извършва по следните критерии:
- състоянието на сградния фонд и обслужващите помещения (санитарни възли, съблекални, наличието на душове);
- състояние на технологичните съоръжения - наличност и изправност на пречиствателните съоръжения;
- режим на почистване и дезинфекции;
- използвани биоциди за дезинфекция;
- документи за правоспособност на спасителите;
- медицинско обслужване;
- обозначаването на дълбочините на басейна;
- правилник за вътрешния ред;
- дневници и чек листове за поддържане на хигиенен режим;
- мониторингова програма за изследване качествата на водата в плувния басейн;
- наличие на информационно табло.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top