СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 09.02.2018 г.

1. РАБОТНИ  МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- 1 търговски представител
- 2 медицинска сестра
- 1 техник - механик
- 2 старши счетоводител

2. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

- 3 куриер
- 2 монтажник
- 1 склададжия
- 1 специалист
- 1 пиколо
- 1 технически сътрудник
- 4 продавач - консултанти
- 9 монтажник, кабели
- 8 машинен оператор, производство на кабели

3. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С РАБОТНИЧЕСКИ ПРОФЕСИИ

- 1 шофьор, лекотоварен автомобил
- 1 автомонтьор
- 1 работник, производство на фуражи и фуражни добавки
- 1 камериерка
- 5 чистач/хигиенист
- 1 настройчик, металообработващи машини
- 3 водач мотокар
- 2 борвергист
- 2 стругар
- 6 аргончик
- 3 санитар
- 1 общ работник

Агенцията по заетостта стартира проучване на работодателските потребности от кадри.

Агенцията по заетостта стартира на своята електронна страница проучване на потребностите на работодателите в България от кадри. От днес представителите на бизнеса могат да посочват директно в on-line анкетен формуляр обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от тях работници и специалисти.

В разработената от Агенцията по заетостта анкета въпросите са свързани с търсеното професионално направление или област на висшето и средното образование, с конкретни професии от утвърдения от МОН Списък на професиите за професионално образование и обучение /СППОО/, както и с търсенето на кадри без специална квалификация.

Работодателите ще имат възможността да отбелязват и т.нар. „меки умения”, които е необходимо да притежава техният персонал, както и очакванията си за вид и обхват на търсени професии в по-дългосрочен план – след 3 до 5 години.

Потребностите на работодателите ще се проучват два пъти в годината – през февруари и през август. Въз основа на събраната емпирична информация ще се определят по-нататъшните приоритети на областната и националната политика в сферата на образованието, обучението и насърчаване на заетостта. Анализът на потребностите на бизнеса от работна сила ще подпомогне правилното насочване на усилия и ресурси към мерки за подобряване срещането на търсената и предлагана работна сила. Информацията от анкетите ще се обобщава на областно ниво от експертен екип с представители на държавната и местна власт, национално представените организации на работодателите и синдикатите, браншови и други организации.Агенцията по заетостта очаква работодателите да се включат активно в проучването, резултатите от което ще бъдат в полза на всички участници в трудовия пазар и развитието на потенциала на работната сила. Анкетният формуляр ще може да се попълва до 28 февруари 2018 г. на електронната страница на Агенцията по заетостта в рубриките „Проучване за потребностите от работа сила” и „На фокус”, а на следващ етап - и на електронните страници на областните администрации в страната.

РАБОТНИТЕ МЕСТА СА АКТУАЛНИ КЪМ 14.00 ЧАСА НА 09.02.2018 ГОДИНА

Информация за работни места ще получите в Дирекция „Бюро по труда”-гр. Стара Загора при трудовия си посредник – ет.1, „лице в лице” или ет.2 стаи 101, 102 и 103.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top