Старозагорска област е на 4-то място по брутен вътрешен продукт

По окончателни данни на Националния статистически институт, произведеният брутен вътрешен продукт за област Стара Загора през 2016 година е 5 240 млн. лева. Това нарежда областта на 4 място в страната, след областите София, Пловдив и Варна. 

В сравнение с 2015 година обемът му в номинално изражение е нараснал с 19.0%. Произведеният в областта Брутен вътрешен продукт представлява 5.6% от общия за страната. На човек от населението се падат 16 248 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 13 206 лв. за страната.

По равнище на Брутния вътрешен продукт на човек от населението област Стара Загора се нарежда на второ място след област София с 28 465 лв.. С най-ниско ниво на БВП на човек от населението през 2016 г. е област Силистра - 6 080 лв..

Брутният вътрешен продукт по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на резидентните производствени единици. Той може да се дефинира по три начина:
а) БВП е сума от брутната добавена стойност, създадена от различните институционални сектори или различните отрасли на икономиката, плюс данъците минус субсидиите върху продуктите (които не са разпределени по сектори и отрасли). БВП е балансова позиция в състава на производствената сметка за националната икономика.
б) БВП е сума от категориите крайно използване на продукти и услуги от резидентите институционални единици (фактическо крайно потребление и бруто капиталообразуване) плюс износа на стоки и услуги минус вноса на стоки и услуги.
в) БВП е сума от генерираните доходи в състава на сметка „Формиране на дохода” (компенсация на наетите, данъци върху производството и вноса минус субсидии, брутен опериращ излишък и смесен доход).

Създадената от отраслите на областната икономика брутна добавена стойност1  (БДС) през 2016 г. възлиза на 4 522 млн.лв. по текущи цени, което е с 18.8% повече в сравнение с 2015 г. и представлява 5.6% от добавената стойност за страната.

Добавената стойност реализирана от дейностите в сектора на услугите е 1 384 млн. лв. и представлява 30.6% от общата БДС за областта. В сравнение с 2015 година относителният и дял намалява с 5.1 процентни пункта.
През 2016 г. добавената стойност реализирана от дейностите в индустриалния сектор е в размер на 2 988 млн. лв. и представлява 66.1% от общата БДС за областта. Спрямо 2015 година нейният относителен дял нараства с 5.6%.

Относителният дял на аграрния сектор представлява 3.3% от добавената стойност на областта и е в размер на 150 млн. лева. Спрямо 2015 г. той бележи намаление с 0.5%.

Брутната добавена стойност (БДС) по базисни цени е балансираща позиция в състава на производствената сметка, изчислявана като разлика между произведената брутна продукция по базисни цени (преди начисляването на данъци върху продуктите и услугите, включително субсидиите върху продуктите и услугите) и междинните производствени разходи по цени на купувач.

 

Пресцентър на ОСИ Стара Загора

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top