Днес е общественото обсъждане на Бюджет 2018 на община Стара Загора

Днес от 17,30 в  зала П,Р. Славейков ще се проведе обществено обсъждане на Проекта на Бюджет на Община Стара Загора за 2018 година и намерението за поемане на дълг.Разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещото развитие, поради което е важно жителите да се информират и реално да участват при определяне на местните потребности, приоритети и начина за финансовото им обезпечаване, припомнят от администрацията.

Община Стара Загора предлага за обсъждане намерението за поемане  на дългосрочен общински  дълг през 2018 година със следните параметри:

Предназначение на дълга  - Мостово финансиране на изпълнението на проекти по Оперативни програми, в това число:
“Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора“ – етап ІІ”, регистрирано с ИСУН BG16RFOP001-1.006-0001-C01 (РД-02-37-41/14.02.2017 год.) на обща стойност 15 886 029,47 лева;

“Обновяване на образователната инфраструктура в община Стара Загора”, административен договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № от ИСУН BG16RFOP001-1.006-0002-C01 (РД-02-37-133/03.10.2017 год.) на обща стойност 15 230 609,31 лева;


„Най-доброто за децата“ BG16RFOP001-5.001-0012 “Подкрепа за деинституционализацията на грижите за деца“ на обща стойност 1 603 512 лева;
BG16RFOP001-1.006-0003 „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора – ІІ фаза“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-0039  “Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ на обща стойност 14 727 612 лева;

Максимален размер на дълга – до    10 000 000  лева. Вид на дълга – дългосрочен дълг за плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, поет с договор за общински заем.
Срок за погасяване – не по-късно от 31.12.2022 г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;

Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия орган съгласно Договори за безвъзмездна финансова помощ; Максимален годишен лихвен процент – плаващ лихвен процент, формиран от сбора на 3-месечен СОФИБОР плюс максимална надбавка до 2,5 % годишно; Годишна комисиона за управление на кредит – платима при подписване на договора за кредит върху размера на разрешения кредит и в началото на всяка следваща година от срока на кредита върху остатъчния размер на главницата към съответната дата – максимум 0,5% годишно;
Без други такси, неустойки и разноски.   

Начин на обезпечение на кредита:
–Учредяване на особен залог по реда на ЗОЗ върху настоящи и бъдещи вземания по Административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
–Учредяване на особен залог по реда на ЗОЗ върху настоящи и бъдещи вземания на община Стара Загора на парични средства (собствени приходи) и на Общината по чл. 45 от Закона за публичните финанси .

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top