Община Стара Загора ще проведе публично обсъждане за поемане на дългосрочен дълг в размер до 6,56 млн.лв.

Община Стара Загора ще проведе публично обсъждане на намеренията за поемане на дългосрочен дълг в размер до 6,56 млн. лева за финансиране на текущи ремонти и мостово финансиране на проекти по ОП „Региони в растеж“ през 2017 година. Поканата от кмета Живко Тодоров е към всички жители на общината, представители на бизнеса, неправителствени организации и цялата старозагорска общественост да участват в публичното обсъждане, което ще се проведе на 24.08.2017 година от 17.30 часа, в общинската зала „П. Р. Славейков“.

То ще протече на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг при следните параметри:

I. Предназначение на дълга - за финансиране и рефинансиране на разходи за текущи ремонти на тротоари, асфалтиране на улици и благоустрояване на междублокови пространства на територията на община Стара Загора.
Максимален размер на дълга – 6 000 000 (шест милиона ) лева;

Валута на дълга – български лева;

Вид на дълга – дългосрочен дълг за предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства, поет с договор за общински заем;

Срок за погасяване – до 60 месеца, считано от датата на подписване на договора за банков кредит, но не по-късно от 31.05.2023 г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;

Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства;

Максимален годишен лихвен процент –  плаващ лихвен процент, формиран от сбора на 3-месечен СОФИБОР плюс максимална надбавка до 2,5% годишно;

Годишна комисиона за управление на кредит -  платима при подписване на договора за кредит върху размера на разрешения кредит и в началото на всяка следваща година от срока на кредита върху остатъчния размер на главницата към съответната дата – максимум 0,5% годишно;

Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски  – без други такси и комисиони, в т.ч. без комисиона за ангажимент върху размера на неусвоената част от кредита и без такси и комисиони за предсрочно погасяване на кредита или част от него;​

Начин на обезпечение на кредита - учредяване на особен залог по реда на ЗОЗ в размер на 125% от размера на кредита върху настоящи и бъдещи вземания на община Стара Загора на парични средства (собствени приходи) на Общината по чл. 45 от Закона за публичните финанси.

​II. Предназначение на дълга - Мостово финансиране на проекти по ОП „Региони в растеж“:

- „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ПГВМ „Иван П. Павлов", град Стара Загора"

- „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски" 

Максимален размер на дълга – до 560 000 (петстотин и шестдесет хиляди) лева;

Валута на дълга – български лева;

Вид на дълга – дългосрочен дълг за плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, поет с договор за общински заем;

Срок за погасяване – не по-късно от 31.12. 2018 г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;

Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договори за безвъзмездна финансова помощ;

Максимален годишен лихвен процент – плаващ лихвен процент, формиран от сбора на 1 - месечен СОФИБОР плюс максимална надбавка до 3 % годишно;

Годишна комисиона за управление на кредит – платима при подписване на договора за кредит върху размера на разрешения кредит – максимум 0,5% годишно;

Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски  - няма

Начин на обезпечение на кредита –

– Учредяване на особен залог по реда на ЗОЗ върху настоящи и бъдещи вземания по Административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

– Учредяване на особен залог по реда на ЗОЗ върху настоящи и бъдещи вземания на Община Стара Загора на парични средства (собствени приходи) и на общината по чл. 45 от Закона за публичните финанси.

Писмени предложения и становища ще се приемат в деловодството на Община Стара Загора и на електронен адрес - s.deneva@starazagora.bg.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top