Повече осъдителни присъди за извършени престъпления са постановили съдилищата в Старозагорско през 2016

През 2016 г. в област Стара Загора са приключили делата за 1 959 извършени престъпления,сочат данни на Националния статистически институт. Делата за 709 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 844 - с условно осъждане, за 24 - с оправдаване, за 5 с прекратяване, и за 377 - с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 553 извършени престъпления, което е с 3.7% повече в сравнение с 2015 година. През 2016 г. обвиняеми са били 2 012 лица, от които:
 с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 722 лица, или 35.9% от общия брой на обвиняемите;
 условно осъдени са 883 (43.9%) лица;
 освободени от наказателна отговорност са 381 (18.9%) лица;
 оправдани са 22 обвиняеми лица (1.1%);
 на 4 лица делата са прекратени (0.2%).

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2016 г. е 1 605, като в сравнение с 2015 г. нараства с 1.4%. Осъдените непълнолетни лица (14 - 17 години) са 76, или 4.7% от всички осъдени.Броят на осъдените мъже е 1 434, или 89.3% от общия брой на осъдените лица. С най- висок брой и относителен дял са мъжете с влязла в сила присъда във възрастовата група 30 - 39 години - 28.3% от общия брой на осъдените мъже.

Осъдените жени са 171, като най-голям е делът им във възрастовата група 30 - 39 години - 27.5% от общия брой на осъдените жени.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top