Близо 1300 молби за целева помощ за отопление са подадени в Старозагорско

Броят на подадените заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление в област Стара Загора е 1 259. Най-голям е броят на подадените заявления от лица и семейства с настоящ адрес в община Чирпан - 299, община Стара Загора – 237; община Мъглиж – 139; община Раднево – 135; община Гълъбово – 118; община Казанлък – 112; община Николаево – 94; община Гурково – 57; община Братя Даскалови – 45; община Павел баня – 23.

Заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2017-2018 год. се приемат в Дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицата. Крайният срок за подаване на заявленията е до 31 октомври.

Право на достъп до целеви помощи за отопление имат лицата и семействата, които се отопляват с електроенергия или топлоенергия, при положение, че доходът им за предходния месец е по-нисък от диференцирания минимален доход за отопление. Той се определя на базата на гарантирания минимален доход, коригиран с определени коефициенти. Лицата и семействата отопляващи се с твърдо гориво получават помощта при условие, че средномесечният им доход за предходните шест месеца преди месеца на подаване на молбата-декларация е по-нисък от диференцирания минимален доход за отопление и отговарят на условията по чл. 10 и чл. 11 от ППЗСП. Месечният размер на помощта за отопление с електроенергия и топлоенергия се определя на база левовата равностойност на 450кВтч дневна и 150 кВтч нощна електроенергия, по действащи цени на електроенергията в началото на отоплителния сезон. Месечният размер на помощта за отопление с твърдо гориво се определя на база левовата равностойност на 1.2 тона брикети за целия отоплителен сезон, при усреднена за страната крайна продажна цена.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top