Над 1300 старозагорски фирми не са платили данък печалба

1312 юридически лица от Старозагорска област не са платили в срок пълния размер на декларирания данък печалба. На 31 март изтече срокът за деклариране и плащане на корпоративния данък. Забавянето на плащането на данък печалба води до: начисляване на лихви за всеки просрочен ден и до предприемане на действия за принудително събиране на дълга.

Годишната декларация са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през 2016 година. Над 2000 юридически лица от Областта, не са го направили и вече са санкционирани, независимо от това дали са упражнявали дейност или не. Минималните глоби за неподадена в срок декларация са: 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата.

От тази година е позволено подаване на коригираща декларация, след законоустановения срок. При откриване на счетоводна грешка, след срока за подаване на годишната данъчна декларация (31 март 2017г.), подателят има право еднократно в срок до 30 септември на текущата година, да направи промени свързани с декларирания данъчен финансов резултат и дължимия корпоративен данък за предходната година, чрез подаване на нова декларация.

Повече информация за попълването и подаване на декларацията за облагане с корпоративни данъци може да се получи на телефона за информация на НАП: 0700 18 700 на цената на градски разговор.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top