14 са заведенията за болнична помощ на територията на Старозагорска област

14 са заведенията за болнична помощ на територията на Старозагорска област, които са функционирали в края на миналата година. Леглата в тях са 2 693. Заведенията за извънболнична помощ са 99 със 71 легла, а другите лечебни и здравни заведения - 8 с 300 легла.

Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно- венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. В сравнение с 2015 г. броят на болничните заведенията намалява с 1, но легловият им фонд се увеличава с 10.3%.

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2016 г. многопрофилните болници в област Стара Загора са 8с 1 704 легла, или в 66.7% от болниците е съсредоточен 67.7% от легловия фонд на всички болници в областта.

Към заведенията за болнична помощ се отнасят и центровете със стационар (бивши диспансери), които при регистрацията си като основна дейност са посочили болнична дейност. В края на 2016 г. в област Стара Загора тези центрове са 2 със 175 легла. Осигуреността на населението с болнични легла в област Стара Загора е 838,0 на 100 000 души от населението.

Към 31.12.2016 г. заведенията за извънболнична помощ в област Стара Загора са 99 със 71 легла за краткосрочно наблюдение и престой. В сравнение с 2015 г. броят на тези заведения намалява с 2, а броят на леглата в тях се увеличава с 31.5%. Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, националните центрове без легла, диализните центрове, както и центровете за трансфузионна хематология. В края на 2016 г. тези заведения са 8 с 300 легла.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top