28 479 ученици през учебната 2016/2017 в Старозагорско

Основните резултати от проведените от НСИ годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в област Стара Загора през учебната 2016/2017 година в детските градини са записани 10 477 деца или с 0.8% по-малко от броя им през предходната година.В началното образование (I – IV) клас се обучават 13 002 ученици, а в прогимназиалното (V – VIII) клас – 10 449.

През 2016 г. 2 681 ученици са завършили основно образование, а 2136 ученици – средно образование. Завършилите висше образование през 2016 г. в образователно-квалификационните степени „професионален бакалавър“, „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“ са 1175, от които 891 са жени.

Към 1.10.2016 г. в област Стара Загора учебни занятия се водят в 100 общообразователни и 2 специални училища, като в сравнение с предходната година броят им остава непроменен.
През учебната 2016/2017 година броят на учениците във всички видове общообразователни и специални училища е 28 479. В сравнение с предходната учебна година броят учениците в общото образование се увеличава с 0.8%.
Учащи в общообразователните и специални училища по групи класове в област Стара Загора
През 2016 г. основно образование в общообразователните и специални училища са завършили 1 944 ученици, а средно образование – 910 ученици.
Учителите в общообразователните и специалните училища през учебната 2016/2017 г. са 1 898, или с 0.6% по-малко в сравнение с предходната учебна година.
Професионално образование и обучение

Професионалното образование и обучение в област Стара Загора през учебната 2016/2017 година се осъществява в 19 професионални гимназии, 2 училища по изкуствата, 1 спортно училище и 1 професионален колеж с прием след средно образование. Общият брой на учащите в професионалното образование и обучение през тази учебна година е 7 657 и в сравнение с предходната година намалява с 1.7%.
В програмите за придобиване на трета степен професионална квалификация учащите са 6 182, в програмите за придобиване на втора степен професионална квалификация – 1 259, в програмите за придобиване на първа степен професионална квалификация – 196 и в професионални колежи след средно образование за придобиване на четвърта степен професионална квалификация учащите са учащите са 20.
През настоящата учебна година учителите в професионалните училища за придобиване на втора и трета степен професионална квалификация са 529 като 77.9% от тях са жени. В сравнение с предходната учебна година броят им намалява с 8.0%.
През 2016 г. в професионалните училища 737 ученици са завършили основно образование и 1 226 са завършили средно образование.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top