Обявяват конкурс за управител на „Център за психично здраве - Стара Загора”

По предложение на кмета на Стара Загора Живко Тодоров на предстоящата сесия на общински съвет Стара Загора-на 27 април ще бъде гласувано откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Център за психично здраве - Стара Загора” ЕООД.

Кандидатите трябва да:

1.1. Да притежават образователно-квалификационна степен «магистър» по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно квалификационна степен «магистър» по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл.43 от Закона за висшето образование в областа на здравния мениджмънт.

1.2. Да имат най-малко 5 години трудов стаж като лекар или икономист, като притежаващите образователно-квалификационна степен «магистър» по медицина, да имат придобита специалност.

1.3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

1.4. Да разработят и представят програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период на управление, като лечебното заведение предоставя на кандидатите документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала в срока, определен при обявяване на конкурса.

2.Кандидатите да подадат следните документи:.Заявление за участие в конкурса,CV /автобиография/, Копие от диплома за завършено висше образование, Копия от документи за трудов стаж и професионален опит, Копие от документ за придобита специалност,Копие от документ удостоверяващ квалификацията по „Здравен мениджмънт”,Свидетелство за съдимост.

Документите се приемат в срок от тридесет календарни дни от обявяването на конкурса, в Община Стара Загора, етаж 7, стая 711 – отдел „Здравеопазване и социални дейности“ , като следва да се представят в запечатан плик.

Конкурсът да се проведе на три етапа:
- Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания, като до втория етап на конкурса да се допуснат кандидатите, които отговарят на поставените изисквания
- Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период
До третия етап от конкурса – събеседване, се допускат кандидатите, получили оценка на изготвената програма не по-ниска от мн.добър 4.50.
- Събеседване с кандидатите.

До сега поста се заемаше от д-р Стефан Трендафилов Гарванов, който остава на поста до провеждане на конкурса.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top