10 058 семейства получиха помощи за деца в Стара Загора през юли

През месец юли Дирекция "Социално подпомагане" Стара Загора е отпуснала 133 месечни помощи по реда на чл. 9 от ППЗСП, като са обхванати няколко групи лица и семейства: безработни лица в трудоспособна възраст с редовна регистрация в Дирекция "Бюро по труда"; лица в нетрудоспособна възраст и лица с трайни увреждания. Отпусната е 1 еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП.

Месечни помощи за деца са получили 10058 семейства за месец юли 2016г. на основание Закона за семейни помощи за деца, за 13687 деца. От 16 юли в ДСП Стара Загора започна предоставянето на ваучери на месечни помощи за деца отпуснати в натура, според индивидуалните потребности на детето, за месец юли 2016г., в размер на 6502 лв.

На непълнолетните майки отпуснатите помощи се изплащат в натура. В ДСП Стара Загора се предоставят ваучери на непълнолетни майки по реда на чл.7 от ЗСПД / месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20- годишна възраст/ и по реда на чл. 8 от ЗСПД /месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година/, като: По чл. 7 ЗСПД за месец юли 2016г. – 60 майки за 65 деца.По чл. 8 ЗСПД за месец юли 2016г. – 40 майки

Средномесечния доход на член от семейството за предходните 12 месеца е определен от 01.07.2016г. в размер на 400.00 лв. в Закона за Държавния бюджет на Република България за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, както и за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top