Министър и кмет откриват Регионалната система за управление на отпадъците - Стара Загора

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и кметът на Стара Загора Живко Тодоров ще открият Регионалната система за управление на отпадъците – Стара Загора, изградена със средства по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“. Церемонията по официалното откриване ще се проведе на 09.07.2016 г., от 15.30 ч., в Регионалния център за управление на отпадъците – Стара Загора.
Регионалният център за управление на отпадъците – Стара Загора е най-големият обект от Регионалната система за управление на отпадъците в регион Стара Загора. Там ще се приемат за третиране неопасни твърди битови отпадъци от всички общини в област Стара Загора и от община Твърдица, област Сливен. От 5-те общини - Стара Загора, Опан, Бр. Даскалови, Чирпан и Раднево, те ще бъдат транспортирани директно, а от останалите ще идват компактирани от трите претоварни станции в Казанлък, Гурково и Гълъбово.

Обектът „Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора“, е разположен  в землището на с. Ракитница, на площ от 325 декара. Той включва Клетка за депониране на неопасни отпадъци с обслужваща инфраструктура, Общински център за рециклиране, Инсталация за сепариране и закрито компостиране, Система за улавяне на газовете. Изградени са и 4 пречиствателни съоръжения за пречистване на водите от експлоатацията на регионалния център.

Сегашното градско сметище на Стара Загора "Мандра баир" ще бъде закрито. С въвеждането в експлоатация на обектите от Регионалната система за управление на отпадъците в регион Стара Загора, ще се постигне увеличаване на разделното събиране на битовите отпадъци и тяхното рециклиране, както и въвеждане на ефективна и екологосъобразна система за съвременното им управление. Като краен резултат се очаква да намалее замърсяването на околната среда в общините от регион Стара Загора.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top