3083 са живородените деца в Старозагорско през 2015

През 2015 г. в област Стара Загора са регистрирани 3 110 родени деца, като от тях 3 083 (99.1%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял с 16 деца, или с 0.5%. Коефициентът на обща раждаемост през 2015 г. остава на нивото на предходната 2014 г. - 9.5‰, съобщават от Националния статистически институт.

Броят на живородените момчета (1 618) е със 153 по-голям от този на живородените момичета (1 465), или на 1 000 живородени момчета се падат 905 момичета. В градовете и селата на област Стара Загора живородени са съответно 2 236 и 847 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 9.6‰, а в селата - 9.3‰.

Броят на жените във фертилна възраст (15 - 49 навършени години), или размерът на родилните контингенти и тяхната плодовитост, оказва съществено влияние върху равнището на раждаемостта и определя характера на възпроизводството на населението.

Броят на жените във фертилна възраст в област Стара Загора към 31 декември е 67 376, като спрямо предходната година той намалява с 610, а спрямо 2001 г. - с 19 286 жени. Съществено значение за намалението на раждаемостта оказват и измененията във възрастовата структура на родилните контингенти. Близо 90% от ражданията се осъществяват от жените на възраст от 15 до 34 години, които през 2015 г. са 34 030 и са намалели спрямо 2014 г. с 1.7%, а в сравнение с 2001 г. - с 29.6%. Броят на жените в тази възрастова група намалява основно поради по-малкия брой момичета, които влизат във фертилна възраст, и емиграционните процеси.

През 2015 г. броят на децата в област Стара Загора, родени от майки под 18 години е 249 и спрямо 2014 г. намалява с 9 деца. Броят на децата, родени от жени на възраст над 40 години също намалява от 66 през 2014 г. на 59 през 2015 година. Тоталният коефициент на плодовитост  е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2015 г. средният брой живородени деца от една жена в област Стара Загора е 1.73. За сравнение, през 2001 г. той е бил 1.34, а през 2014 г. - 1.71.

Средната възраст на жените при раждане на първо дете се увеличава от 25.6 години през 2014 г. на 25.9 години през 2015 година.

През 2015 г. броят на живородените извънбрачни деца в област Стара Загора е 2 062, или 66.8% от всички живородени, което е с 1.1 процентни пункта по-малко в сравнение с 2014 година (67.9%). Относителният дял на извънбрачните раждания в селата (81.9%) е по-висок, отколкото в градовете (61.2%).

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top