5 деца са родени от малолетни/непълнолетни майки през февруари в Стара Загора

Общо 46 сигнала за деца в риск са постъпили през март в отдел „Социална закрила” в Стара Загора от началото на година те са 162, съобщи директорът Петя Чакърова. Те са за дете, останало без родителска грижа-4, за упражнено насилие над дете (физическо, психическо, сексуално)-11, за неглижиране на дете-8,  за деца с увреждания-4,за деца с противообществени прояви - 4, за малолетни/непълнолетни бременни или родили деца-4, за деца, родени от малолетни/непълнолетни майки-5 ,за непълнолетни, съжителстващи с лице от противоположния пол -1,риск от отпадане от училище – 3, нарушен контакт на детето с отсъстващия родител – 1 ,сигнали за деца, настанени в специализирани институции и услуги резидентен тип – 1 сигнала.

През март 2016 г. са издадени 17 заповеди за предприемане/прекратяване на мярка за закрила за дете или за реинтеграция на дете в биологичното семейство и др., от които:настаняване на дете в институция – 2,пренастаняване на дете в институция – 1, прекратяване настаняването на дете в приемно семейство поради осиновяване – 2,прекратяване настаняването в институция поради осиновяване – 1,прекратяване настаняването в институция поради смърт на детето – 1,прекратяване настаняването на дете в институция и разпределяне във ВУИ – 1 и прекратяване настаняването в институция поради  навършване на пълнолетие – 2.

Общият брой случаи, по които работи отделът по закрила на детето в момента са 1186 или средно по 74 случая на социален работник. 

 

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top