65 точки гласуват Общинските съветници на мартенската сесия в Стара Загора

Общо 65 предложения ще разгледат общинските съветници на предстоящото днес редовно заседание на местния парламент.Подобряване на правилата и условията за паркиране на територията на община Стара Загора е промяната, която налага разглеждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи. Кметът Живко Тодоров, е мотивирал предложението си с въвеждането на нови критерии, които ще облекчат по-голяма група хора с трайни увреждания при безплатното паркиране на обозначените за целта места. Общинските съветници ще гласуват и приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Стара Загора и издаването на сертификати клас В. „Предвидените насърчителни мерки са индивидуално административно обслужване и съкратени срокове на предоставяните от общината услуги, както и предоставяне на право на собственост или ограничени вещни права без търг - върху имоти частна общинска собственост. Даването на сертификат обаче ще се случва след одобрение от Общинския съвет“, уточни Емил Христов. Предлагат се и промени в реда за подаване на документи за асистирана репродукция. „По този начин, процедурата ще бъде с по-лесен достъп. Прецизирането на някои от текстовете от Правилника за финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми ще улесни и отчитането на направените от двойките разходи“, обясни Христов.

Общината продължава с консервативната си финансова политика в съотношението приходи-разходи в бюджета. За периода 2017-2019 г. не се предвижда поемане на общински дълг. Очакваните постъпления от местни данъци и неданъчни приходи за периода 2017-2019 г. възлизат на над 39 млн. лева, а планираните разходи са за малко над  37 млн. лева.

Старейшините ще гласуват на първо четене и предложената от Николай Диков и Гергана Микова Наредба за допълнение и изменение на Наредба за обществения ред в община Стара Загора, която забранява религиозната пропаганда по улиците в Стара Загора, катто и в жилищата, без изрично предварително съгласие на собствениците.

На редовната общинска сесия влизат и предложения за изменения на още две наредби - Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински имоти и Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги с вносител Янко Янков /Истината за Стара Загора/. Таньо Брайков /ГЕРБ/ предлага допълнения и към Наредба за обществения ред, по отношение на часовия диапазон при високи нива на шум. По негово предложение влиза за гласуване на второ четене и проекът за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top