Домове за уязвимии деца и семейства включва областната стратегия за развитие на социалните услуги Старозагорско

Днес в Областна администрация се състоя първото за годината заседание на Областния съвет за развитие, председателствано от областния управител Георги Ранов. На форума присъстваха представители на 11-те общини от областта, на институции и организации, свързани със социалните услуги и дейности, на бизнеса, на синдикатите и др.

По първа точка от дневния ред бе представена Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Стара Загора за периода 2016-2020 г. Една от основните й цели е изграждането на мрежа от качествени и достъпни социални услуги за уязвими деца и семейства, за възрастни, лица с увреждания, хора от социално слаби общности. В стратегията специално място е отделено на проблема с деинституционализацията на възрастни хора от социални домове и предоставянето на резидентни услуги за тях.

В предишната стратегия 2011-2015 г. деинституционализацията отново бе основен приоритет, но беше насочена най-вече към децата, лишени от родителски грижи. Резултатите за периода показват, че местата в домовете за деца от 434 през 2010 г. са намалели на 180 през 2015 г. Цел в новата стратегия е закриване на трите социални дома за деца в Стара Загора.

След представянето на документа последваха дискусии и предложения от страна на членовете на Областния съвет. Те бяха свързани най-вече с начините на финансиране на социалните услуги и обезпечаването с подготвени кадри за извършване на социални дейности. Инж. Ранов заяви, че част от предложенията ще бъдат изпратени до съответните държавни институции за разглеждане и мнение.

В края на заседанието Велизара Джакова от Областния информационен център представи оперативни програми, по които общините и бизнесът могат да кандидатстват с проекти за развитие на човешките ресурси, за внедряване на иновации в предприятията, за повишаване на конкурентоспособността и на образованието на кадрите.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top