Безработицата в Стара Загора намалява с 0,5 пункта

Продължава да спада нивото на безработицата през месец май както в страната, така и в региона, отчитат от Бюрото по труда в Стара Загора. Това се дължи на сезонната заетост и на програмите за наемане на безработни лица. С най-ниско равнище на безработица в областта продължава да е община Казанлък – 5,2 на сто, а с най-високо – община Николаево – 68,4 %.

По данни от административната статистика на Агенция по заетостта през месец май в Бюрата по труда на област Стара Загора са регистрирани 12 714 безработни и равнището на безработица е 8,6 на сто, с 1,5 процентни пункта по-ниско от стойността на показателя за страната. Спрямо месец април 2015 г., равнището на безработица намалява с 0,5 процентни пункта, а регистрираните безработни с 856 души. 

Регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора през месец май значително намаляха. Общият брой на регистрираните безработни достигна 4288. Равнището на безработица е 5,4 на сто и намалява спрямо предходния месец с 0,4 процентни пункта. Спрямо април 2015 г. намалението е с 262 безработни. По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора – регистрирани безработни 4170, равнище на безработица – 5,3 на сто; община Опан – регистрирани безработни 118, равнище на безработица – 18,8 на сто.

В общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените – 2589 (60,4 на сто). Увеличението спрямо предходния април е с 0,7 процентни пункта. Най-висок остава относителният дял на жените без квалификация – 42,4 на сто през май, 44,0 на сто предходния април. Намаляват безработните в младежка възраст (510 през месец май, 571 предходния април). Сред тях преобладават безработните на възраст 25-29 години – 358, т.е. 70,2 на сто от всички регистрирани младежи. Сравнението с месец април показва намаление с 34 младежи. Месечният брой на безработните в активна трудоспособна възраст е 2170, с 5,0 на сто по-малко от регистрираните на възраст 30-50 години предходния април. Намалява и месечният брой на безработните над 50 години – 1698 в отчетния месец, 1732  през месец април.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top