17 септември 2019

37 одобрени за асистенти на хора с увреждания в Стара Загора

Квотата по националната програма „Асистенти за хора с увреждания“, дейност „Личен асистент“ за 2015 г. за общините Стара Загора и Опан, обслужвани от Дирекция социално подпомагане-Стара Загора е 37 за лични асистенти. Подадени са 40 молби-декларации, от които 3 са с откази, а останалите 37 са одобрени и имат сключен трудов договор, съобщават от Дирекцията.

Лични асистенти могат да бъдат безработни лица, подпомагани по реда на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане или отговарящи на условията за отпускане на този вид помощ и полагащи постоянни грижи за хора с увреждания нуждаещи се от чужда помощ в ежедневието си, ако отговарят и на следните условия:

- Да са членове на семейството или роднини по възходяща или низходяща линия до втора степен, по съребрена линия до втора степен, роднини по сватовство до втора степен или съжителстващи лица по смисъла на т.2, параграф 1 от Допълнителната разпоредба на ЗСП или от семейство на роднини и близки – дете с трайно увреждане, настанено в това семейство по реда на чл.26 от ЗЗД   – Да живеят в едно и също населено място с това на лицето, за което полагат грижи
– Да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране.

Лицата, нуждаещи се от постоянни грижи, трябва да отговарят на следните изисквания:
Да са лица с 90, и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;
Да са деца до 18-годишна възраст с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;
Да са деца или лица, изведени от специализирана институция за деца или лица с увреждания


На територията на община Стара Загора има следните разкрити специализирани институции за възрастни, предоставящи социални услуги, делегирани от държавата дейности:
Дом за възрастни хора с физически увреждания – ул. “Хан Аспарух” №47, с капацитет 211 места, заети 202 места. Свободните места са за краткосрочно настаняване на лица с увреждания за рехабилитация. Чакащите за дългосрочно настаняване – мъже и жени са общо 31 лица.

Дом за възрастни хора с психични увреждания – с. Лясково, община Стара Загора, с капацитет 60 места, няма свободни места. Чакащите за настаняване – мъже и жени общо са 406 лица.
Дом за стари хора – к.с. Старозагорски бани, с капацитет 101 места, заети са 85 места. Свободните места са за жени и мъже, които се самообслужват, без помощ от персонала. Чакащи за настаняване са 4 лица.


Предоставяните социални услуги в общността за възрастни са:
ДЦВХУ „Св. Козма и Дамян“, капацитет 30 места
ДЦВХУ – ул.“Антон Марчин“ №25, капацитет 20 места
ЦСРИ ПР – ул.“Поп Минчо Кънчев“ №70-72, капацитет 35 места
Защитени жилища – 2броя, ул.“Антон Марчин” №25 /за мъже и жени/, капацитет 20 места
Наблюдавани жилища – 2броя, ул.”Загорка “ №9 и кв.Зора, бл.№3, капацитет 8 места
Кризисен център за лица с капацитет 18 места.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top