Над 10 000 дела в Районен съд Стара Загора

10 434 са разгледаните дела през изминалата година от Районен съд Стара Загора. 9639 от тях са свършени. От тях 91 % процента са приключили до три месеца от постъпването си. Към края на миналата година са останали несвършени само 9,3% от всички разглеждани през годината граждански и наказателни дела. Анализът показва, че тези резултати са много добри, въпреки обстоятелството, че реалната натовареност на работещите в Старозагорския районен съд съдии /44,97 %/ е над средната за страната. Данните за отменените и изменени съдебни актове показват, че повишената натовареност не се е отразила на качеството на правораздавателната дейност, което традиционно остава много високо.

Държавните съдебни изпълнители при Районен съд Стара Загора са събрали през 2014 г. общо 916 262 лева, при постъпили за събиране по изпълнителни дела 1 325 183 лева. Съдиите по вписванията са вписали 15 418 акта, или по 5139 акта средно на човек.

Щатът на Районния съд, считано от 13.02.2015 г. е увеличен с една длъжност за съдия, чрез прехвърлянето й от Районен съд гр. Чирпан.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top