Собственици и ползватели регистрират правото на ползване на земите си

Собствениците и ползватели на земеделски земи трябва да докажат до 15 февруари правно основание за използване на тези земи, напомнят от Областната дирекция „Земеделие".

Правно основание се доказва с нотариални актове, решения на общинските служби по земеделие, вписани договори, с които се придобива право на собственост върху земеделски земи, договори за аренда или наем на земеделски земи, договори за предоставяне на земеделски земи на кооперация за съвместно обработване, заповеди за разпределение на масивите по чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, разрешителни за паша.

Регистрирането на правно основание се извършва в общинските служби по земеделие по местонахождение на имота. За целта собствениците или ползвателите трябва да предоставят един от изброените документи.

Когато дадено лице е собственик на земеделска земя и за нея няма сключен договор за наем или аренда, тогава той представя в общинската служба по земеделие решение за възстановяване на правото на собственост или нотариален акт, вписан договор, с който се придобива право на собственост върху земеделски земи и пристъпва към заявяване на тези площи за подпомагане. В тези случаи собствениците не следва да регистрират правно основание до 15 февруари.

Когато собствеността е възстановена на наследниците, тогава те трябва да се разберат помежду си кой от тях ще заявява земята за подпомагане. Един наследник може да заявява всички наследствени земи или наследниците могат да ги разпределят помежду си. В този случай единият наследник или всички, които желаят да заявяват площи за подпомагане, следва да се явят в общинската служба по земеделие до 15 февруари с решение за възстановяване право на собственост или нотариален акт и актуално удостоверение за наследници.

Когато собствеността е възстановена на съпруга, а съпругата заявява тези земи за подпомагане, за да регистрира правно основание, следва съпругът да сключи едногодишен договор за наем със съпругата. Регистрацията трябва да се извърши до 15 февруари.

Регистрирането на правно основание може да се извърши и чрез упълномощено лице с изрично пълномощно, в което са описани всички имоти, подлежащи на регистрация. Пълномощното трябва да бъде придружено с копия на документите за собственост.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top